top of page

Behandling av dina personuppgifter

Här finns information om vad en personuppgift är, i vilka sammanhang Ledningsnätverket för regionernas Upphandling behöver hantera personuppgifter om dig, hur vi hanterar uppgifterna och vilka rättigheter du har.

 

 Lagar och regler styr

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel GDPR - Dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

 

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för berättigade ändamål. Det är inte tillåtet att samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna får heller inte sparas längre än nödvändigt eller behandlas på ett annat sätt än vad som det var tänkt från början.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

 

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är respektive region som ingår i nätverket.

 

Varje region har dataskyddsombud som arbetar med att ge råd och stöd och att se till att reglerna om personuppgiftsbehandlingar följs. På respektive regions hemsida finns kontaktuppgifter till dataskyddsombud.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas vid hantering och besvarande av frågor från dig. Rättsligt stöd för behandlingen finns i artikel 6.1 (e) GDPR, allmänt intresse.

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar följande uppgifter: namn, e-postadress och organisationstillhörighet.

 

Hur har vi fått tillgång till dina personuppgifter?​

De personuppgifter som vi behandlar har du själv lämnat till oss när du har anmält dig för att få nyhetsbrev eller ställt en fråga.

 

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är medarbetare inom LfU som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter så som att besvara frågor från dig. Vi anlitar också ett personuppgiftsbiträde för att behandla/administrera personuppgifter i respektive region.

 

Var behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES-området men kan komma att överföras till land med adekvat skyddsnivå enligt bestämmelserna i GDPR eller till annat land utanför EU/EES-området.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. När syftet inte längre är aktuellt, till exempel om du avslutar din prenumeration av nyhetsbrev eller att din fråga är besvarad kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de bestämmelser som gäller för gallring och bevarande i respektive.

 

Personuppgifter som kommer in till regionerna blir i regel allmänna handlingar.

 

Vilka rättigheter har jag?

Du som har personuppgifter registrerade hos regionerna har rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina uppgifter.

 

Du har rätt att begära att få ta del av de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta. Vidare finns en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, rätt att begära begränsning och i vissa fall att få uppgifterna raderade.

 

Rättigheterna beror på vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara gäller under vissa förutsättningar.

Frågor och synpunkter

Har du frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter enligt GDPR kan du vända dig till respektive regions dataskyddsombud.

 

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att dina personuppgifter blivit behandlade på ett felaktigt sätt. För mer information se IMY:s webbplats www.imy.se.

bottom of page